Internationale Orde der Gemengde Vrijmetselarij "Le Droit Humain"

Organisatie

De structuur van de Orde

De wetgevende macht van de Internationale Orde der Gemengde Vrijmetselarij "Le Droit Humain" (I.O.G.V.M. "Le Droit Humain") is het Internationaal Convent, het soevereine orgaan van de Orde.

Het Internationaal Convent is een vergadering van leden die minstens de meestergraad bezitten. Het Internationaal Convent wordt eens in de vijf jaar bijeengeroepen om het beleid voor de toekomstige periode te bepalen en om het hoofdbestuur te kiezen.

De uitvoerende macht berust bij de Opperraad (het hoofdbestuur) welke wordt gekozen door het Internationaal Convent.

De Opperraad kiest uit zijn midden een Dagelijks Bestuur bestaande uit de Voorzitter (qualitate qua de Grootmeester van de Orde), een Vice-Voorzitter, een Secretaris, een Penningmeester en een zestal leden met specifieke portefeuilles.

De Opperraad vergadert driemaal per jaar op het hoofdkwartier te Parijs en bespreekt de huidige gang van zaken met het Dagelijks Bestuur.

Het Dagelijks Bestuur vergadert eveneens driemaal per jaar op het hoofdkwartier te Parijs en eenmaal per jaar als gast bij één van de aangesloten landen.

Organisatorische groeperingen

De Orde kent drie organisatorische groeperingen;

Zowel de Federaties als de Jurisdicties brengen jaarlijks een verslag uit aan de Opperraad via hun vertegenwoordiger of afgevaardigde. Het verslag van de Pioniersloges wordt verzorgd door het lid van de Opperraad, die is aangewezen als contactpersoon. Al deze verslagen worden samengevat in een nieuwsbrief die regelmatig verschijnt.

Veranderingen in de structuur

Elke structuur is aan verandering onderhevig. De structuur van de Orde, een Federatie en een Loge dient altijd ondergeschikt zijn aan het doel. De structuur van alle organen van de Orde, vanaf de Opperraad tot en met de Blauwe Loges wordt regelmatig besproken en bijgestuurd.