Internationale Orde der Gemengde Vrijmetselarij "Le Droit Humain"

Introductie

pentagram

Inleiding

Wanneer u informatie zoekt over de Vrijmetselarij dan hopen wij u door deze website hierbij van dienst te zijn.
De meeste mensen weten weinig over de Vrijmetselarij in het algemeen en nog minder over het bestaan van een Vrijmetselaarsgroepering waar zowel mannen als vrouwen worden toegelaten.
In de Internationale Orde der Gemengde Vrijmetselarij "Le Droit Humain" (I.O.G.V.M. "Le Droit Humain") beoefenen mannen en vrouwen gezamenlijk, op voet van gelijkheid, wederzijds respect en waardering voor elkaar, de Vrijmetselarij.
De leden van de I.O.G.V.M. "Le Droit Humain" behoren, ondanks dat zij het gevoel hebben lid te zijn van een oud en eerbiedwaardig genootschap dat door de eeuwen heen nobele tradities en hoge aspiraties heeft bewaard, tot een betrekkelijk jonge organisatie. Onze organisatie is in 1893 in Parijs opgericht met als bijzonder doel, het toelaten van de vrouw tot de Vrijmetselarij. Op de voorgevel van het hoofdgebouw van de I.O.G.V.M. "Le Droit Humain" in Parijs staat:

"De vrouw heeft in de mensheid dezelfde plichten als de man; zij behoort dezelfde rechten in het gezin en in de maatschappij te hebben"

De eerste grondregel van de Orde luidt dan ook:

"De Internationale Orde der Gemengde Vrijmetselarij "Le Droit Humain" erkent de gelijkheid van man en vrouw. Door het afkondigen van Le Droit Humain (Het Menselijk Recht) wil de Orde dat zij uiteindelijk over de gehele wereld in gelijke mate maatschappelijke gerechtigdheid zullen genieten binnen een mensheid die in vrije en broederlijke gemeenschappen georganiseerd is".

Doelstelling

ruwesteen

Waar wil de Vrijmetselaar naartoe?
Dat is zeer verschillend. Vrijmetselaren zijn en blijven individualisten. Vast staat dat zij ernaar streven zichzelf beter te leren kennen en zodoende iets te kunnen bijdragen aan een betere wereld.

Waar wil de Vrijmetselarij naartoe?
Naar een toekomst waarin normen en waarden steeds opnieuw getoetst worden aan geestelijke maatstaven. Een Kandidaat-Vrijmetselaar legt alle uiterlijke ballast af en wordt alleen afgaande op zijn innerlijke waarde toegelaten tot de Orde.

Al is het nodig dat de Vrijmetselarij met zijn tijd mee groeit, het hoofddoel van deze beweging is en blijft inkeer, reflectie, deugden ontwikkelen, en de medemens waar nodig (en mogelijk) bij te staan.

Levenskunst

De Vrijmetselarij beoogt van het leven een kunst te maken. Vrijmetselaars noemen dit de "Koninklijke Kunst". Deze kunst wordt aangeleerd door gebruik te maken van symbolen en rituelen. Hierdoor wordt een bewuste levenshouding aangeleerd en versterkt. Het beoefenen van de Koninklijke Kunst schept orde uit de chaos. De les begint al bij de eerst graad van leerling. Men leert hoe de vierentwintig uren van de dag op de juiste en harmonieuze wijze kunnen worden ingedeeld (tijdsplanning). De Koninklijke Kunst is een levenskunst die erop is gericht het beste en het mooiste dat de mens in zich draagt naar buiten te laten komen in het dagelijkse leven. Met andere woorden, het potentieel in de mens zoveel mogelijk te benutten.

Het ideaal dat de Vrijmetselarij daarbij voor ogen houdt is de universele broederschap en liefde voor al wat leeft.

Hoe kan men dit realiseren? Door uiterlijke vormen te bestuderen en de innerlijke waarde ervan te ontdekken.

De Vrijmetselaar heeft telkens te maken met zowel zichzelf als individu als met de Loge als een verzameling van individuen. Deze twee in overeenstemming brengen is geen gemakkelijke taak, diegene die dit beheerst kan daadwerkelijk meester over zichzelf genoemd worden.

Ordo ab Chao

In de Vrijmetselarij maken de leden kennis met mystiek en innerlijke verdieping, maar tegelijkertijd met het ontplooien en gebruiken van bestuurlijke kwaliteiten. Men kan niet in alle rust de geestelijke doeleinden bereiken als het huis (de Loge) niet in orde is. Wie zorgt ervoor dat het huis in orde is? Dit zijn de elementaire lessen in staatkunde. De verantwoordelijken zijn wij zelf.

Eén van de meest bekende leuzen van de Vrijmetselarij is :

"Op U komt het aan".

Visie

Visie

Er is geen toekomst zonder visie. Elke beweging staat of valt van binnenuit. Waar er visie is, is er de wil om voort te bestaan. In de Vrijmetselarij vindt het zoeken naar nieuwe waarden zijn weg door middel van studie zelfstandig of in groepsverband waarbij de gedachten onderling onder woorden wordt gebracht. Dit kan gebeuren bij bijeenkomsten waarbij er een evenwicht wordt gezocht tussen bestaande en nieuwe waarden.

Veel mensen beginnen tegenwoordig in te zien dat de oorzaak van geweld terug te voeren is tot gebrek aan schaamte en respect, het ongeremd uitleven van driften en egoïstisch gedrag. Echter, wanneer wij goed kijken, zien wij dat er ook een frisse wind van eerlijkheid en oprechtheid door deze tijd waait. Zoals zo vaak slaat de slinger eerst door naar de kant van afbreuk, voordat zij terug keert naar een nieuw begin, vol nieuwe mogelijkheden die wij moeten leren benutten.

Door actief eerbied te tonen voor al wat leeft kan de Vrijmetselaar daadwerkelijk bijdragen aan een evenwichtiger en meer harmonieuze toekomst voor allen. Daarom dient de Vrijmetselaar zich steeds op de hoogte te stellen en gebruik te maken van de ontwikkelingen op diverse gebieden.

In de Loge wordt geprobeerd dit aspect te stimuleren door gedachten uit te wisselen en het geven van voordrachten.

De Vrijmetselaar wil open staan voor deze bestaande en nieuwe waarden en ze in praktijk brengen door zijn gedrag.

Idealistisch? Een Utopie?

De Vrijmetselaar leert hoe met tegenslag om te gaan zonder ontmoedigd te worden. Dit door zich steeds het symbool van een ruwe steen voor ogen te houden, die door middel van bewerking met hamer en beitel gevormd kan worden tot een zuivere kubieke steen. Deze kubieke steen zal dan gereed zijn om geplaatst te worden in het bouwwerk van de toekomst waar wij allen aan meewerken.

Toekomst?

De Vrijmetselarij verlangt niet naar "een betere toekomst" maar werkt, hier en nu, aan zijn eigen bijdrage. De toekomst is het verleden van morgen.