Internationale Orde der Gemengde Vrijmetselarij "Le Droit Humain"

Historie

De Nederlandse Federatie van de Internationale Orde der Gemengde Vrijmetselarij "Le Droit Humain"

Le Droit Humain

Elf jaar na de oprichting van de Internationale Orde der Gemengde Vrijmetselarij"Le Droit Humain" (I.O.G.V.M. "Le Droit Humain) te Parijs in 1893 werden in Nederland, op 18 juni 1904, de eerste leden van de Orde ingewijd.

De eerste Loge in Nederland werd een jaar later, op 10 juni 1905, tijdens een bijzondere zitting in Amsterdam geïnstalleerd. Georges Martin, mede-oprichter van de Orde woonde de plechtigheid bij en hield een rede waarin hij de gemengde Vrijmetselarij in Nederland een krachtige groei toewenste. Tevens gaf hij een uiteenzetting van zijn plannen voor de organisatie van de Orde.

In januari 1911 werd een nieuwe Loge opgericht in Den Haag gevolgd door Loges in Laren, Rotterdam, Arnhem en Utrecht. Sindsdien zijn er vele Loges gekomen, maar om diverse redenen zijn er ook Loges verdwenen.

De Nederlandse Federatie

De Nederlandse Jurisdictie heeft in 1919 de status van Federatie gekregen onder leiding van één van zijn zeer actieve leden, Broeder van Ginkel. In de loop der jaren is de structuur van de Nederlandse Federatie sterk gewijzigd, gelijke tred houdend met de sociale ontwikkelingen in het land.

In de beginjaren werden besluiten en beleid grotendeels overgelaten aan een hoofdbestuur ofwel "Consistorie", bestaande uit leden van de hoogste graden. Tegenwoordig is het Consistorie belast met zaken van maçonniek belang. De administratieve zaken en financieel beleid zijn onder het beheer van een door de leden zelf gekozen Nationale Raad. Het bestuur van de Nationale Raad bestaat uit vijf leden. Regelmatig is er een vergadering van de Nationale Raad met afgevaardigden van de Loges die werken in de eerste drie graden. Deze Loges worden ook wel de Blauwe Loges genoemd.

Verkiezingen

Elke Loge heeft een bestuur bestaande uit zeven leden ook wel officieren genoemd. Zij worden middels jaarlijkse verkiezingen gekozen. De wijze van kiezen in de Loges wordt vastgelegd in een Nationaal Reglement. Elke Loge heeft een Huishoudelijk Reglement. Leden met tenminste de graad van meester kunnen zich kandidaat stellen voor Loge-functies. Naast de gebruikelijke bestuurlijke functies zijn er een ook rituele functies zoals b.v. Ceremoniemeester e.d.

De Nederlandse Federatie telt momenteel 17 zogeheten blauwe Loges, werkend in de graden van leerling, gezel en meester.

Omdat de I.O.G.V.M."Le Droit Humain", naast de drie Blauwe graden, ook in hogere graden werkt, zijn er ook Loges van andere graden in ons land opgericht. Deze Loges zijn gevestigd in Amstelveen, Den Haag, Dordrecht, Naarden, Utrecht en Velsen. Inclusief de Blauwe Loges zijn er in totaal 35 werkplaatsen in Nederland.

Buitenlandse betrekkingen en werkzaamheden

Oorspronkelijk omvatte het gebied van Nederland ook de Loges in Indonesië. De eerste Loges in het Verre Oosten werden opgericht in 1912 in Batavia , in 1913 in Soerabaja en in 1915 in Semarang. Door de snelle groei aldaar, werd in 1919 de Nederlands-Indische Jurisdictie onafhankelijk van Nederland.

Na beide wereldoorlogen werd aan de Nederlandse Federatie de taak toevertrouwd om de wederopbouw te begeleiden in Centraal-Europa. Contacten tussen de diverse landen moesten worden hersteld en Loges werden gestimuleerd hun werk te hervatten en nieuwe Loges moesten worden opgericht. Eén van de voorrechten van het lid zijn van een Internationale Orde is het hierbij te kunnen assisteren.

Een gebeurtenis op internationaal gebied, welke plaatsvond op eigen bodem, was het 8e Internationaal Colloquium in juni 1999. Naast vertegenwoordigers uit de Nederlandse Loges, waren afgevaardigden van federaties en Loges uit 12 landen aanwezig. In zijn openingsrede onderstreepte de huidige Grootmeester van de Orde, het belang van een internationale bijeenkomst zoals deze. Juist door het beleven en begrijpen hoe anderen werken, kunnen wij onze broederband versterken. Ieder land heeft zijn eigen tradities en voorkeuren. Daar kunnen wij allen van leren.

Het hoofdthema van het 8e Internationaal Colloquium was:

"Hoe kunnen we bekendheid geven aan de idee van Internationale Gemengde Vrijmetselarij op wereldwijde schaal"

Dit thema bood niet alleen de gelegenheid om van gedachten te wisselen, maar met name ook om gezamenlijk de koers te bepalen voor de toekomst van onze Orde.